Ek Prayan Katha -Vinay Kanchnacha Soulmate

कंचन माझी ज्युनिअर कलीग याच महिन्यात आमच्या आॅफिस मध्ये जॉईन झाली। पण ती आमच्या टीम मध्ये नव्हती त्यामुळे जास्त संबंध येत नसे।

कंचन दिसायला सुंदर, सुडौल बांधा, गव्हाळ गौर वर्ण, उंची साधारण ५.४ इंच, भरीव नितंब त्यावर वळणदार कम्बर, उंचीला व नितंबाला साजेशे वक्ष, ओढणी व पदराच्या आडून सुध्दा उठुन दिसणारे। असे सुंदर रुप पाहून कोणताही पुरुष प्रेमात पडला नाही तर नवलच।

आमच्या आॅफिस मध्ये प्रत्येक महिन्यात एक अवॉर्ड फंक्शन असते ते धडाक्यात साजरे केले जात। त्या महिन्यात ज्यांनी चांगले काम केले असते त्याला बक्षीस दिले जात।

कंचन हे पहिलेच फंक्शन होते। सर्व जण ड्रेस कोड नुसार कपडे घालून आले होते यावेळी ग्रीन थीम होती। ती हलक्या पोपटी रंगाचा सलवार सूट घालून आली होती। त्यावेळी मी तिला ओळखत पण नव्हतो। नाव सुध्दा माहित नव्हते। बक्षीस घेण्यासाठी जेव्हां तिला बोलविले गेले त्यावेळी नाव कळले।

जागेवरून उठून बक्षीस घेण्यासाठी ती गेली तिची चाल पाहून मी अवाक झालो। बक्षीस घेऊन ती वलली व गोड हसली त्यावेळी तिच्या गालावरची खळी पाहुन तर मी पुरता घायाळ झालो व प्रथम दर्शनी तिच्या प्रेमात पडलो। अर्थात ते एकतर्फी प्रेम होते व ते मी पुढे तीन वर्षे जपले।

दिवस जाऊ लागले ती पण आता आॅफिस मध्ये रुलु लागली। सुरवातीची भीड चेपली होती ती आता मोकळे पणे वागू लागली। माझ्या टीम मध्ये नसल्याने आमचे संबंध भेटल्यावर हसणे इतकेच होते। मी गालावरची खळी पहायला मिळते यातच खुष होतो।

आमच्या चांगले काम सुरु होते ती जरी माझ्या टीम मध्ये नव्हती तरी आम्ही एकमेकांना फॉलो करत होतो आमचे काम पाहुन आमची बढती झाली। आता आम्ही मेंटोर या पोस्ट वर आलो। आता टीम मध्ये असणे नसणे याचा काही फरक पडत नव्हता।

आता आमची जवळीक वाढु लागली। मी सिनियर असल्याने व तिच्या पेक्षा वयाने सुध्दा मोठा असल्याने ती माझ्याशी आदराने बोलत असे। मी तसा कमी बोलणारा असल्याने तिला आदर युक्त भीती वाटत होती। पण ती सुद्धा काही दिवसात गेली।

आता आमची मैत्री वाढत गेली। पहिले कमी बोलणारी कंचन आता माझ्या बरोबर मोकळे पणाने बोलु लागली। कारण तिच्या लक्षात आले की मी फ्पर्ट करणारा टपोरी नाही स्व: ताच्या वयाला शोभेल असा वागणारा माणूस आहे।

More Sexy Stories  Marathi Sex Story – Anapekshit Laabh

एक दिवस आमच्या ब्राँच मॅनेजर ने सर्व मॅनेजर व मेंटोर यांना घरी जेवायला बोलविले। पार्टी रात्री होती। बाॅसच घर माझ्या घरा पासुन दुर होत व मला माहीत पण नव्हते। मी जाण्याची आनाकानी करत होतो।

संध्याकाळी माझ्या टीम मेटचा फोन आला ती म्हणाली सर तुम्ही कंचनला सोबत घेऊन या। मी म्हटलं मला कंचन घर माहित नाही व साहेबांच सुध्दा। ती म्हणाली कंचन घर तुमच्या घरा पासून पाच मिनिटाच्या अंतरावर आहे। मी म्हणालो ती जर फोन करेल तर मी तिला घेऊन येईल। ती म्हणाली ठीक आहे। आपण सर्व जण एका ठिकाणी भेटू व भेटण्याची जागा ठरवली।

थोड्याच वेळात कंचने फोन केला लोकेशन सांगितले व मी तिला घेण्यासाठी निघालो

ती माझी वाट पाहत उभी होती। नेहमी प्रमाणे सुंदर दिसत होती। माझ्या आवडता सुट तिने घातला होता व हलकासा मेकवोव्हर केला होता। ती म्हणाली सर दोन्ही कडे पाय टाकून बसु का मी म्हटलं कशी पण बस तुला योग्य वाटेल तसे। ती दोन्ही कडे पाय टाकून बसली।

सीट छोटी असल्याने तिचे स्तन पाठीवर हलकेच दबत होते। त्याचे तिला काही वाटत नव्हते कारण कोणीच मुद्दाम करत नाही हे माहीत होते। पण त्यामुळे माझी स्थिती अवघड झाली होती। लवडा कडक होत होता त्या कडे लक्ष न देता आम्ही रस्ता भर गप्पा मारत होतो। कंचन हे रुप मला नवीन होते कारण ती माझ्या सोबत इतक्या मनमोकळ्या गप्पा कधीच करत नसे।

पार्टी संपण्यास रात्रीचे बारा वाजले। रस्ता मोकळा होता रहदारी कमी होती। एक सुंदर स्त्री मागे बसली होती। मनात एक अनाहूत भीती होती। का बर माहिती नाही कंचन अजुन जवळ बसली व एक हात खांद्यावर ठेवला। आता तर मी पुरताच मेलो होतो। जिच्या वर मी एकतर्फि का होईना प्रेम करत होतो ती व्यक्ती इतक्या जवळ बसली होती भलेही तिला ही गोष्ट माहित नव्हती।

मी माझ्या भावना आवरत होतो एकदाच तिच घर आले। खाली उतरून ती गोड हसली व थॅंक्स म्हणाली। गाला वर पडलेली सुंदर खळी इतक्या जवळून पाहण्याचा योग आज प्रथमच आला। मी पण बाय केले व घरी गेलो। घरी जावून आज प्रथमच कंचनचा नावाने मुठ मारली।

More Sexy Stories  Sejaryacya Baykola Majhya Ghari Bolvun Kacha Kacha Jhavle

दिवसेंदिवस आमची मैत्री वाढत गेली। कंचनच घर माझ्या जाण्या येण्याच्या रस्तावर आहे। त्यामुळे आम्ही बरेच दा एकाच गाडीवर आॅफिसला जावू लागलो। आता संबंध औपचारिक राहिले नव्हते आम्ही प्रत्येक गोष्ट शेअर करत असू।

एक गोष्ट मला सतावत होती। कंचनच्या फोटोत तिच्या गळ्यावर तिल दिसत असे पण प्रत्यक्षात तो दिसत नव्हता।

एक दिवस धाडस करून मी तिला विचारले कंचन तुझ्या गळ्यावर तिल का दिसत नाही जसा तो फोटोत दिसतो। ती बोलली तुम्ही हा प्रश्न घाबरत घाबरत विचारत आहे होना पण मला हा प्रश्न नविन नाही जो मला जवळुन पहातो तो मला हे विचारतो। याचा अर्थ की तुम्ही मला निरखून पहाता।

माझी तर पुरती वाट लागली असे वाटले की संपल सर्व। इतक्यात ती हसली चला आता मैत्री वगैरे काही संपत नाही। असे म्हणून ती गाडीवर बसली व आम्ही आॅफिस मध्ये पोहचलो।

अश्या रीतीने आमची मैत्री खुलु लागली। आता लेट नाईट व्हॉट्स अप वर बोलणे सुरू झाले पण आम्ही कोणत्याही मर्यादा चॅटिंग ओलांडली नाही। एकमेकांना ग्रीट करणे चांगले मेसेज पाठवणे एक दुसऱ्याची चौकशी इथ पर्यंत मर्यादीत होत सर्व।

आमचे दोघांचे वैयक्तिक आॅफिसचे काम योग्य रितीने सुरु होते। दोघेही प्रत्येक महिन्यात एक तरी बक्षीस पटकावत असे पण हे सर्व हेल्दी होते कुठे ही ईर्षा नव्हती तशी ती आमच्या आॅफिस मध्ये कोणात ही नाही।कोणाचेही छोटे अचिव्हमेंट सुध्दा अॅप्रेशिएट केले जात असे सिनियर ज्युनिअर असा भेदभाव नव्हता।

कंचन व मी आता अधिक जवळ येत गेलो। पण दोघांनी आपल्या मर्यादा कधीच सोडल्या नाही तशी ती सर्वांन बरोबर अशीच वागत होती आता ती बऱ्यापैकी रुलली होती सुरवातीचा भिडस्त पणा आता नव्हता।

एक दिवस मी महत्त्वाचे काम निपटवण्या साठी आॅफिसला लवकर गेलो। पाहतो तर कंचन माझ्या अगोदरच आलेली दिसली। आम्ही एकमेकांना ग्रीट केले व कामाला लागलो। आमच्या शिवाय चौकीदरच होता।

Pages: 1 2

Dont Post any No. in Comments Section

Your email address will not be published. Required fields are marked *