आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग ११ (३)

लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आईचे मुसमुसलेले ढुंगण पाहून माझ्या सोट्यामध्ये वीज चमकू लागली व छातीत धडधड होऊ लागली. आई जरी झोपलेली होती परंतु आता मला धीर धरवत नव्हता. मी हळूच माझे तोंड थोडे पुढे केले व तिचया दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये मागून घुसवले. मी आईच्या ढुंगणात तोंड घातल्यामुळे लगेचच माझ्या तोंडाचा आईच्या पुच्चीला स्पर्श झाला व नकळतच मी आईची पुच्ची चाटू लागलो. पुच्ची चाटायला सुरूवात केल्यानंतर माझा लंड परत ताठ व्हायला लागला व माझ्या चाटण्यामुळे आईची झोपमोड झाली व ती पायांची हालचाल करू लागली. आईचे पाय हालायला लागल्यामुळे मी चाटणे बंद केले व माझे तोंड तसेच ढुंगणात ठेवून शांतपणे पडून राहिलो. मी काही आईच्या ढुंगणातून तोंड काढत नाही हे लक्ष्यात आल्यावर आईनेच आपली कुस बदलली. मी तसाच खाली डोके वर पाय करून पडून राहिलो. आईने कुस बदलल्यावर थोड्या वेळाने मी परत आईच्या मांड्यांमध्ये माझे तोंड घुसवले. थोडा वेळ तसाच काही हालचाल न करत पडून राहिलो व नंतर हळूहळू आईच्या मांड्यांमध्ये तोंड फिरवू लागलो. आईच्या ते लक्ष्यात आले व ती म्हणाली, “काय रे, यासाठीच तुला माझ्यासोबत झोपायचे होते काय? असा कसा रे तू? इतका झवला आहेत तरी तुझे समाधान कसे होत नाही रे?” त्यावर तिच्या मांड्यांमधूनच मी बोलू लागलो, “नाही गं आई, आता मला काही करायचे नाही. पण झोप येत नव्हती म्हणून असे करत होतो. खरंच मला आता काही तुला त्रास द्यायचा नाही.”  असे बोलून मी आईचा एक पाय हाताने थोडा वरती केला व तोंड पुढे सरकवून माझ्या मानेवर ठेवला.

 
अशा रितीने मी तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये माझे डोके घालून तिच्या पुच्चीत जीभ सरकवली.  माझ्याकडून हा सर्व प्रकार होत असलेला पाहून तिने माझ्या मानेभोवतीची आपल्या मांड्यांची पकड घट्ट केली व एका हाताने माझा एक पाय ओढला. माझे डोके आईच्या मांड्यांमध्ये अडकल्यामुळे मला जास्त हालचाल करता येत नव्हती त्यामुळे तीने माझा पाय परत जोर लावून ओढला. माझा एक पाय ओढल्यामुळे माझे ढुंगण तिच्याकडे सरकले गेले व तिने पण आपले तोंड माझ्या मांड्यांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न केला. आईच्या बाजूने असा प्रकार होत असल्यामुळे माझा सोटा सळसळ करत ताडकन उभा राहिला. माझा सोटा तयार झालेला पाहून आईने पण लगेच माझ्या गुढग्यात हात घालून एक पाय जोरात आपल्याकडे ओढला आणि सोटा चाटायचा प्रयत्‍न करू लागली. तिच्या जांगेत माझे तोंड असल्यामुळे तिला सहजासहजी माझ्या लंडापर्यंत पोहचता येत नव्हते. शेवटी तीने आपल्या ढुंगणावर जोर देवून माझे ढुंगण आपल्याकडे ओढले आणि एका हातावर भार देवून आपले तोंड माझ्या मांड्यांमध्ये घुसवले.
 
एवढे करूनही माझा सोटा तिच्या तोंडात येत नसल्यामुळे ती थोडी खाली सरकली तेव्हा कुठे माझा लंड तिच्या तोंडाजवळ आला. थोड्या वेळापूर्वीच आम्ही थंड पाण्याने आपापले गुप्तांग धुतलेले असल्यामुळे आता ते चोखताना खूप मजा येत होती. आई अर्धवट झोपेतच असल्यामुळे तिला लवकर माझ्या लंडाचा ताबा मिळवता आला नाही पण थोडा प्रयत्न केल्यावर अखेर तिला तिचा खाऊ मिळाला होता. तिने माझा लवडा तिच्या तोंडात घेताच शरीरात एक प्रकारची उर्जा वाहू लागली होती व आई एखाद्या चॉकलेटप्रमाणे तो चोखत होती. आता मी आईच्या मांड्यांमध्ये तोंड घातलेले होते व आईने पण माझ्या मांड्यांमध्ये तोंड घातलेले होते.
 
रात्री साधारण अकरा वाजलेपासून आम्ही एकमेकांबरोबर खेळत असल्यामुळे आता आईला बराच थकवा आलेला होता. माझी पहिलीच वेळ व रात्र असल्यामुळे माझे काही मन भरत नव्हते परंतु आईला आता झोप आवरत नव्हती. ती रोज बाबांबरोबर हे सुख अनुभवत होतीच त्यामुळे तिला याविषयी काही नवीन नव्हते परंतु माझ्या समाधानासाठी केवळ ती हे करत असावी. मी आईची पुच्ची एखाद्या गुलाबजामप्रमाणे चाटत होतो व आईपण माझा लंड कुल्फीसारखा चोखत होती. थोड्या वेळाने मला जाणवू लागले की आईचा चोखण्याचा वेग हळूहळू कमी होत चालला होता व नंतर बंदच झाला होता. मग मी थोडी हालचाल केली की आई परत चोखायला लागायची.
 
मी आईला विचारले की, आई तू थकली आहेस काय? त्यावर ती काहीही बोलली नाही. मी विचारले, “काय झाले बोलत का नाहीस?” त्यावर तिच्याकडून काहीही उत्तर आले नाही म्हणून मी तिच्या मांड्यांतून माझे तोंड काढले व पाहिले तर तिचे डोळे मिटलेले होते व ती शांत झोपली होती. मला कळून चुकले होते की आई आता दमलेली आहे व आपण पण आता झोपले पाहिजे. मग मी आईच्या मऊ मुलायम मांड्यांमध्ये तसेच तोंड ठेवून झोपण्याचे ठरविले. मी झोपण्याचा प्रयत्न करत होतो पण झोप काही येत नव्हती. काही वेळाने आईने थोडी हालचाल केली व परत माझा लंड चोखू लागली. मी मात्र तसाच पडून होतो. चार-पास सेकंद लंड चोखल्यानंतर आई परत शांत झाली व लंड तोंडातच ठेवून परत झोपी गेली. अशा रितीने जेव्हा जेव्हा तिला मध्येच जाग यायची तेव्हा ती लंड चोखायची. आई एवढी थकली होती तरी मला नाराज करत नव्हती. मी स्वत:ला खूप नशीबवान मानत होतो. नंतर काही वेळाने मलाही केव्हा झोप लागली कळले नाही व तसाच आईच्या मांड्यांमध्ये झोपी गेलो.
 
रात्रभर एवढी मेहनत केल्यानंतर सकाळी काही लवकर जाग येणार नाही हे माहिती होते. तरीपण लवकर उठून तयार व्हायचे असे ठरविले होते पण जेव्हा जाग आली तेव्हा पाहिले तर सकाळचे आठ वाजले होते. आई माझ्या आधीच उठून किचनमध्ये गेली होती व माझ्या अंगावर चादर टाकलेली होती. मी अंगावरील चादर बाजूला सरकवली व पाहिले तर अजूनही मी नागडाच होतो. त्यानंतर रात्रीचा संपूर्ण चित्रपट माझ्या डोळ्यांसमोर येत होता. खरं तर काल माझी सुहागरातच झालेली होती. काल जूण काही आई माझी नवरीच झालेली होती आणि मी पण एखाद्या नवरदेवाप्रमाणे तिला रात्रभर झवत होतो. काल रात्री खरोखर माझे स्वप्न पूर्ण झाले होते.
 
चादर बाजूला फेकल्यामुळे मी अंथरूणावर नागडाच अत्यंत समाधानी नजरेने पडलेलो होतो. आईचे कसे आभार मानावेत कळत नव्हते. मी पंख्याकडे एकटक नजरेने पाहत होतो तेवढ्यात आई तेथे आली आणि तिने माझा खूप खोलवर मुका घेतला. मी तसेच आईच्या खांद्यांना धरले आणि एका हाताने तिचे डोके धरत माझ्या ओठांवर दाबून ठेवले. बराच वेळ आईच्या कोमल ओठांचे चुंबन घेतले. त्यानंतर आई बाजूला झाली व म्हणाली, “चल उठ आता, किती वेळ झोपायचे आहे तुला? शाळेत जायला उशीर होतोय.”
 
मी लगेच तिचा एक हात धरला आणि म्हणालो, “आई प्लीज, आज मी शाळा बुडवू का? खरं सांगू आई, आज मला शाळेत जावेसे वाटतच नाही. शाळेतच काय, मला कुठेही जावेसे वाटत नाही. मला फक्त तुझ्याबरोबर रहावेसे वाटते.” त्यावर आई बोलली, “हो का, वाटेल ना तुला माझ्याबरोबर रहावे. काल रात्री तुला मजा करून दिली म्हणजे काय परत परत तसे होईल असे समजू नको. रात्री झाले ते झाले आता परत तसे नाही चालणार हा?”
 
 असे बोलून ती मागे वळली व किचनमध्ये जाऊ लागली. जाताना मी आरश्यात पाहिले तर ती हसत हसत चालली होती. तिला वाटले असेल की मला कळणारच नाही परंतु आरश्यात पाहिल्यामुळे ती माझी चेष्टा करत आहे हे मी जाणले. तिला हसताना पाहून मी तर खूपच आनंदीत झालो कारण आईला पण रात्रीची मजा आवडलेली आहे याची आता खात्री झाली होती. आज घरात आम्ही दोघेच होतो त्यामुळे मी तसाच उठलो व नागडाच आईकडे किचनमध्ये गेलो. मला पाहिल्यावर ती म्हणाली, “अरे कपडे का घालत नाहीस तू? किती वेळ असेच नागडे रहायचे? आणि आता काही माझ्या जवळ यायचे नाही हां?” असे ती लाडात बोलली. तिच्या लाडीक बोलण्याचा अर्थ न कळण्याइतका मी मूर्ख थोडाच होतो. ती असे बोलल्यावर मी आईच्या जवळ गेलो. आईने मघाशी माझा मुका घेतल्यामुळे माझा सोटा गरम झाला होता त्यामुळे मी कमरेवर दोन्ही हात ठेवले व माझे ढुंगण हालवू लागलो. असे करत राहिल्यामुळे माझा लंड कमालीचा कडक झाला व मोठ्याने हिंदोळे घेऊ लागला. तसाच थोडा पुढे जाऊन माझा कडक सोटा आईच्या ढुंगणात मागून खुपसला. आईने लगेच मागे वळून पाहिले व म्हणाली, “तुला सांगितले ना, की आता तुला काही करून देणार नाही म्हणून? जा तिकडे, आंघोळ करून घे आणि लवकर शाळेत जा.”
 
आई जरी शाळेत जा म्हणाली होती तरी पण मी थोडाच जाणार होतो? मी म्हणालो, “आई प्लीज ना, आजच्या दिवस मला राहू दे ना घरी? उद्यापासून रोज शाळेत जाईल.” त्यावर ती म्हणाली, “ठीक आहे, ठीक आहे, नको जाऊ आज शाळेत पण आता जाऊन आंघोळ तरी करून घे आणि कपडे घाल. कुणी घरात आले तर काय म्हणेल, एवढा मोठा झाला तरी आईसमोर नागडा फिरतो आहेस?” त्यावर मी आईला विचारले, “आई, तू आंघोळ केलीस का?” ती म्हणाली, “नाही, तुझी झाल्यावर मी करते.” त्यावर मी तिला विचारले, “आई, चल ना आपण दोघेही एकत्र आंघोळ करू ना?” असे विचारल्यावर तिने हातात लाटणे घेतले आणि म्हणाली, “जातोस की नाही, का मारू तुला या लाटण्याने?”
 
 आई असे बोलल्यावर मी लगेच तसाच बाथरूममध्ये आंघोळ करण्यासाठी पळत गेलो. अंगात कपडे नव्हतीच त्यामुळे दात घासले व गरम पाणी घ्यायला सुरुवात केली तेवढ्यात आई बाथरूममध्ये आली व म्हणाली, “तुला अजून गरम पाणी पाहिजे का?” खरं तर तेवढे पाणी भरपूर होते तरी पण मी म्हणालो, “हो हो, अजून थोडे पाणी दे मला.” मी ठरविले होते की आई आता गरम पाणी द्यायला आली की तिला बाहेर जाऊन द्यायचेच नाही व आपल्याबरोबरच आंघोळ करायला लावायची. परत असा योगायोग येणार नाही. काही मिनिटांतच आई गरम पाणी घेऊन आली व बादली ठेवून बाहेर निघाली. मी ताबडतोब आईचा एक हात धरला व तिला माझ्या अंगावर ओढले. आई बोलू लागली, “अरे, मी बोलले ना, आता परत नाही म्हणून?” त्यावर मी काहीच बोललो नाही व तिला मिठीत घेतले आणि चोळू लागलो.
 
मी आधीच नागडा होतो व माझा लंड पण कडकच होता. आईच्या तोंडात तोंड घातल्यामुळे ती काही बोलू शकत नव्हती. नंतर मी म्हणालो, “प्लीज आई, तू पण आंघोळ कर ना माझ्याबरोबर. मी आता नाही झवणार तुला. तुझी इच्छा असल्याशिवाय मी काहीही करणार नाही.” माझा हट्ट पाहून ती आंघोळ करायला तयार झाली व आपले कपडे काढू लागली. त्यावर मी तिचा हात पकडला आणि म्हणालो, “आई, मी इथे तुझ्यासमोर नागडा उभा असतांना तू का स्वत:ची कपडे काढतेस? मी काढतो ना.” असे म्हणून मी एक एक करत आईचे सगळे कपडे काढले व तिला पूर्ण नागडे केले. आईला विवस्त्र करत असताना माझा सोटा पूर्णपणे तयार झालेला होता व मध्ये मध्ये व्यत्यय आणायचा.
 
माझा गरमागरम ताणलेला लवड्याकडे आईचे लक्ष्य होतेच. आधी आईनेच मला बजावून सांगितले होते की आज ती मला काही करून देणार नाही त्यामुळे यावेळी तिला झवता येणार नाही याची जाणीव होती. परंतु आईचे कपडे काढत असताना नकळत आईच्या हातांना माझ्या टणक लवड्याचा स्पर्श झाला होता त्यामुळे नागडी झाल्याबरोबर मी काही वेगळे करण्याच्या आधीच आईने माझ्या कमरेवर दोन्ही हात ठेवले व मला शेजारच्या स्टूलवर बसवले. मला काही अंदाज येत नव्हता. मला वाटत होते की कदाचित आई मला स्टूलवर बसायला लावेल व स्वत: आंघोळ करेल आणि तिची आंघोळ झाली की मग मला आंघोळ करायला सांगेल. पण आईच्या मनांत वेगळेच होते.
 
तिने मला स्टूलवर बसवल्यामुळे माझा लंड सरळ होऊन तलवारीसारखा स्वारी करण्यासाठी सज्ज झाला होता. आई खाली गुढग्यावर बसली व दोन्ही हात माझ्या दोन्ही मांड्यांवर ठेवले आणि तिची जीभ माझ्या लवड्यावर ठेवली. आईची कृती पाहून मला विश्वास बसत नव्हता. थोड्या वेळापूर्वी मला काहीही करून देणारी नाही असे म्हणणारी माझी प्रिय आई माझ्या लंडाला जीभ लावत आहे. हे बघून माझे सामान टणाटण उड्या मारू लागले होते. आई जीभेने इकडून तिकडे करत त्याला समजावत होती परंतु तिच्या जिभेला काही पाखरू सापडत नव्हते. शेवटी बेचैन होऊन आईने खसकन तिच्या तोंडात माझा बाबुराव पकडला आणि हळूच दाताने चावला.
 
आईच्या चावण्यामुळे मी हळूच किंचाळलो व उठायला लागलो. मी उठत होतो तरी पण आईने माझा लंड तोंडातच धरून ठेवला होता व आपल्या दोन्ही हातांनी माझे ढुंगण धरून मला खाली बसवत होती. मी पुन्हा स्टूलवर बसल्यानंतर आई माझा लंड मजेने चाटू लागली, चोखू लागली. तिला माझ्या लंडाची चव आता आवडू लागली होती. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या कमरेमागे घेतले आणि माझ्या ढुंगणाला जाम पकडले व तोंडाने जोरजोराने माझा लंड चोखू लागली. आई असे करताना मला खूप मजा येत होती. रात्री झवल्यासारखाच आता मला आनंद मिळत होता. पुरुषांना बाईने लंड चोखलेला का आवडतो हे मला आता कळले होते. लंड चोखून घेणे म्हणजे एक प्रकारचा झवण्याचाच आनंद असतो.
 
मी हळूहळू आईच्या चोखण्याला साद देऊ लागलो होतो. आईने चोखण्याचा वेग वाढविला तसा मी पण माझे ढुंगण मागे पुढे करू लागलो. आता माझा लंड पूर्णपणे आईच्या तोंडात घश्यापर्यंत पोहचत होता. ज्या ज्या वेळी सोटा आईच्या घश्यात जायचा तेव्हा आई मोठ्याने आवाज करायची. तिचा असा घोगरा आवाज ऐकून मी जास्तच चेकाळत होतो व अजून जोराने तिच्या तोंडात लंड खुपसत होतो. आता मला खूपच आनंद होत होता. काल रात्री तीन वाजता मी आईला तिसर्‍यांदा झवलो होतो व तेव्हापासून आतापर्यंत बर्‍याच वेळा लवडा ताठ झाला होता पण काही झवण्याचा योग आला नव्हता. परंतु आता आई तोंडाने चुट चूट करत चाटत राहिल्यामुळे माझ्या लंडात उर्जा निर्माण झाली होती व आतील वीर्य बाहेर पडते की काय असे वाटत होते. मला वाटले होते की आईला सांगावे की आता बास कर, माझा लंड फुटायला लागला आहे. लवकर खाली झोप मी सगळा चीक तुझ्या पुच्चीत सोडून देतो. पण आई एवढ्या जोरजोराने चोखत होती की माझे काही बोलणे ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नव्हती.
 
मग मीच आता तिच्या तोंडातून माझ्या लंडाची सुटका करू लागलो व हळूहळू बाहेर काढू लागलो. परंतु आईला एवढी गोडी लागली होती की ती काही केल्या माझा लवडा सोडत नव्हती. मी तिच्या खांद्यावर माझे हात ठेवले व तिला खाली झोपवू लागलो परंतु तिने माझे हात बाजूला सरकवले आणि माझ्या दोन्ही मांड्या हाताने पकडल्या व अजूनच जोराने लंड चोखू लागली. आता मात्र मला काही तणाव सहन होत नव्हता व पुढच्या काही क्षणातच माझी पाईपलाईन फटकन फुटली व माझे डोळे मिटले गेले आणि माझ्या सोट्यातून जोरजोराने वीर्याच्या पिचकार्‍या आईच्या तोंडात पडू लागल्या. माझे दोन्ही हात नकळत आईच्या डोक्यावर गेले व तिचे केस धरून मी माझे ढुंगण आपोआप मागे पुढे करू लागलो. एक ते दोन मिनिटे सतत आईच्या तोंडात माझ्या लंडाच्या पिचकार्‍या पडत होत्या. आई त्या सगळ्या पिचकार्‍या अमृत समजून तोंडात साठवून गिळून टाकत होती. थोड्या वेळाने माझे पूर्णपणे वीर्यपतन झाल्यानंतर मी हळूहळू शांत झालो व आईकडे आश्चर्याने पाहू लागलो.
 
आईने आज मला वेगळाच आनंद दिला होता व स्वत:ही घेतला होता. आईने माझे सर्व वीर्य पिऊन टाकले यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. काल रात्रीपासून मला मिळालेल्या स्वर्गसुखामुळे माझे आईवर खूपच प्रेम जडले होते. या घडीला आई मला सर्वांत प्रिय होती. ती माझी प्रेमिकाच बनली होती. सगळे वीर्य पिल्यानंतर आई आता शांत झाली होती व हुश्श्य हुश्श्य करत माझ्या मांड्यांना आपले तोंड पुसत होती. मी आईला विचारले, “आई, तु तर बोलली होतीस की आता तू मला परत काही करून देणार नाही म्हणून, मग तू माझा लंड चोखायला का सुरूवात केली.” त्यावर ती बोलली, “अरे, मी जरी अशी बोलले होते तरी काय करू, तुझा बाबुराव पाहिल्यावर मला रहावले नाही व घेतला तोंडात, त्यात काय झाले? तुला आवडले नाही का?” मी म्हणालो, “तसे नाही गं आई, मला तर खूप मज्जा आली पण मला वाटते माझ्यापेक्षा तुला याची खूप मज्जा आलेली दिसते, हो ना?” त्यावर ती म्हणाली, “हो रे, मला पण पुरुषाचा लंड चोखायला खूप आवडते रे. लंड चोखल्याशिवाय झवल्यासारखे वाटतच नाही. पुच्चीत वीर्य जरी गेले तरी त्याचा आस्वाद नाही मिळत रे, परंतु चोखल्यावर खरा वीर्याचा आनंद मिळतो आणि त्यातल्या त्यात तोंडात लंड फुटला तर विचारूच नको किती आनंद होतो ते? तुम्हाला पुरुषांना नाही कळणार ते. ते कळण्यासाठी लंडच चोखावा लागतो आणि ते तुम्हाला शक्य नाही. फक्त स्त्रियांच्या नशीबी हे सुख असते.”
 
 त्यावर मी म्हणालो, “असे कसे आई? मी पण लंड चोखू शकतो.” त्यावर आई म्हणाली, “तू कसा काय तुझा लवडा चोखणार रे? सांग मला.” मी म्हणालो, “अगं, माझा मला चोखता नाही आला तरी दुसर्‍याचा तर चोखू शकतो ना?” त्यावर तिने माझा लवडा आपल्या हाताने जोरात दाबला व म्हणाली, “नालायका, असे कधी करायचे नाही. पाहिजे तर माझ्या पुच्चीत रात्रभर तोंड घालून बस, पण दुसर्‍याच्या लिंगाला स्पर्श कधी करायचा नाही एवढे ध्यानात ठेव.” ती पुढे सांगू लागली, “अरे, स्त्रीने पुरुषाचा लंड चोखणे आणि पुरुषाने स्त्रीची पुच्ची चोखणे यासारखे दुसरे सुख नाही. या क्रियेमध्ये खूप आनंद मिळतो. तू तर काल माझी पुच्ची चाटून साफ केली होती ना, तुला नाही का मज्जा वाटली? तुला नाही का माझ्या पाण्याची चव आवडली? अरे, मलाही त्या कोमलसारखे लंड चोखणे खूप आवडते. तुला तर मी रात्री सांगितले की मी लहानपणापासूनच लंडाची दिवाणी आहे. नाहीतर स्वत:च्या मुलाकडून झवून घेण्यासाठी कोणती आई तयार होईल का? मला लंड पाहिला का काही सुचत नाही. कोणत्याही प्रकारे तो मिळविल्याशिवाय मला चैन मिळत नाही. लोक उगाचच कोमलला नावे ठेवतात.”
 
मी आईला विचारले, “काय गं, आई, कोमलचे लफडे समजल्यावरच तुझ्या मनांत माझ्याविषयी विचार चालू झाले ना?” त्यावर आईने थोडा वेळ विचार केला आणि मला विचारले, “काय रे? तुला कोमलचे लफडे कसे काय माहिती झाले?” त्यावर मी बोलून गेलो, अगं कसं म्हणजे, काल नाही का ती मोठी बाई सांगत होती, तेव्हा मला कळले.” असे ऐकल्यानंतर आई माझ्याकडे बघू लागली आणि मला विचारले,” म्हणजे, तू त्यावेळी घरात होतास काय?” मी म्हणालो, “हो आई. मी थोडा वेळ आधीच घरी आलेलो होतो पण सकाळी झालेल्या प्रकारामुळे मी घाबरलेलो होतो त्यामुळे घरी आल्यावर खोलीतील लाईट बंद करून बेडवर पडलो होतो. तेवढ्यात तु व तुझ्या सर्व मैत्रिणी घराकडे येताना दिसल्या. आता कदाचित तू त्यांच्यासमोर मला रागावशील म्हणून मी काहीही आवाज न करता तसाच पडून राहिलो होतो. परंतु नंतर तुमच्या खाजगी चावट गप्पा मला ऐकू येऊ लागल्या व मग मी खिडकीत येऊन कान देवून तुमचे बोलणे ऐकू लागलो.”
 
त्यावर आईने माझा कान पकडत विचारले, “म्हणजे तू आमच्या सर्व गप्पा ऐकल्या का?” मी म्हणालो, “होय आई, तुमच्या सर्व गप्पा मी ऐकल्या. खरं सांग आई, कोमल व तिच्या मुलाचे लफडे ऐकण्यासाठी तू बेचैन झाली होतीस ना? त्यांचे शरीरसंबंध कसे सुरू झाले हे जाणून घेण्याची तुझी इच्छा होती ना? मला सांग त्या वेळी तू माझा विचार करत होती की नाही?” त्यावर आई म्हणाली, “आता तू सगळं ऐकलंच आहेस तर काय लपवणार तुझ्यापासून? खरं तर तू सकाळी बाहेर गेल्यानंतरच तुझ्याबरोबर संबंध ठेवायचे ठरविले होते. त्यानंतर त्या मोठ्या मैत्रिणीचा फोन आला की, कोमलच्या मुलीचा वाढदिवस आहे व आपल्या सगळ्यांना तिने बोलावले आहे, नक्की ये. सकाळी घडलेल्या प्रकारामुळे तू खूप नाराज झालेला असणार व कदाचित लवकर घरी आलाच तर काय करणार असा विचार माझ्या मनांत येत होता त्यामुळे कोमलच्या कार्यक्रमाला जाण्याचे मी टाळत होते परंतु मैत्रिणीने खूपच आग्रह केल्यामुळे मला जावे लागले.
 
परंतु तिथे गेल्यावर कोमल आणि तिच्या मुलाचे एकंदरीत वागणं पाहून मला खूप अपराध्यासारखं वाटू लागलं. कोमल तिच्या मुलाला हवा तो आनंद देते व त्याच्याकडून स्वत:ही आनंद घेते हे मला माहिती होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे पाहून हे सुख मला कधी उपभोगता येईल असा मी विचार करत होते. सकाळच्या प्रसंगामध्ये मी तसे नव्हते करायला पाहिजे, ती माझी चूकच झाली होती हे मला पटले व आता काहीही करून तुझा लंड मिळवायचा असे ठरविले कारण गेले अनेक दिवस कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तुझा लंड अनुभवला होता त्यामुळे मी बेचैन झाले होते. त्यानंतर घरी आल्यावर मैत्रिणींनी पण तोच विषय परत काढल्यामुळे मी अजूनच बेचैन झाले व तुझ्याकडून झवून घेण्याशिवाय आता काहीही पर्याय शिल्लक नव्हता.”
 
एवढे बोलून झाल्यावर आई थोडा वेळ शांत झाली. आम्ही दोघेही पूर्णपणे नागडे होऊन एकमेकांच्या मिठीत बाथरूममध्ये भिंतीला टेकून बसलो होतो. माझे हात नकळतच आईच्या गोलाकार स्तनांना कुरवाळत होते व माझे तोंड आईच्या मानेवर तिच्या कानाभोवती फिरत होते. मला आता रहावत नव्हते त्यामुळे मी हळूच तिचे केस मोकळे केले त्या सुगंधी केसांमध्ये माझ्या मनाला गंतवू लागलो. थोड्याच वेळापूर्वी आईने माझा लंड चोखून वीर्यपतन केलेले होते त्यामुळे आता लगेच तर माझ्याकडून काही होण्याची चिन्हे नव्हती त्यामुळे आईपण बिनधास्तपणे माझ्या छातीवर तिचे मोकळे केस सोडून निवांत नागडी पडली होती. बराच वेळ गेला तरी आई काही बोलत नव्हती त्यामुळे मीच होऊन तिला विचारले, “काय गं हेमा, तू काही बोलत का नाहीस?”
त्यावर आई म्हणाली, “अरे, ऐकतोस ना?”
मी म्हणालो, “हो, बोलना आई”
ती बोलली, “अरे काल तुला एक गोष्ट सारखी सांगाविशी वाटत होती पण कसं बोलावं हे मला कळत नव्हते.”
मी विचारले, “कोणती गोष्ट? आणि मला सांगण्यात काय हरकत आहे?”
आई म्हणाली, “हरकत नाही रे, पण मलाच थोडे वेगळे वाटत होते पण आता सगळेच झालेले आहे त्यामुळे सांगण्यात काही हरकत नाही.”
मी म्हणालो, “आई, आता आपण पुर्णपणे एकरूप झालेलो आहोत, आपली दोन्ही शरीरे आता एक झालेली आहेत त्यामुळे माझ्यापासून तू कोणतीही फारकत न घेता किंवा कोणत्याही प्रकारची शंका मनात न आणता सांगून टाक.”
त्यावर आई थोडी वरती सरकली व माझ्या छातीवर तीचे दोन्ही मोकळे स्तन सोडून माझ्या कानाजवळ तिचे तोंड धरून सांगू लागली.
 
आईचे स्तन माझ्या छातीवर आल्यावर व ती माझ्या कानांत काहीतरी सांगू लागल्यामुळे तिचे मोकळे केस माझ्या तोंडावर पसरले होते. मी तशीच तिला घट्ट मिठी मारली व तिला पूर्णपणे आधार दिला. आईने माझ्या कानापाशी तिचे तोंड आणले होते परंतु काही न बोलता तशीच पडून राहिली होती. मी तिच्या पाठीवर माझ्या हातांनी हळूवार चोळू लागलो व बोललो, “बोल ना आई, काय सांगायचे आहे तुला?”
 
क्रमश:

More Sexy Stories  என் மனைவி என் மகாரானி – பாகம் 2

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.