आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १३ (१)

लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई – “अगं कसं सांगू तुला. (आता माझ्या लंडाकडे पाहतृ हाताने मागे पुढे करत) लवडा तर बराच मोठा आहे म्हणजे बघ अंदाजे चार ते साडे चार इंच असेल पण जाड खूप आहे गं. त्याच्या बाबांच्या लंडापेक्षा थोडा अर्धा इंच कमी भरेल. पण जाडीला मात्र आताच त्यांच्या इतकाच वाटतोय बघ. म्हणजे तसं सांगायचं तर गड्या माणसासारखाच लंड आहे आणि आकार म्हणशील तर मुळ्यासारखा आहे. अगं मला वाटलं नव्हतं एवढी त्याच्यात ताकद आहे म्हणून. कारण रात्री इतका झवला तरी दमला नव्हता, सारखाच फणफण करत होता.”

 
आईने माझ्या लंडाचे अजून वर्णन केल्यावर मी तर हबकूनच गेलो. आईला लंडाविषयी खूपच ज्ञान आहे हे मला कळले. एवढे झाल्यावर काय मी खूपच तापलो व आता काही तरी करून आईचा फोन बंद केला पाहिजे लवकरात लवकर ताठर लंड तिच्या पुच्चीत सोडला पाहिजे. तिने चोळून चोळून एकदम तप्त केला होता व आता विहिरीत सोडल्याशिवाय तो थंड होणार नाही यात काही शंका नव्हती. निलिमा पण किती वेळी आईशी बोलत बसली होती, त्यांचे बोलणे काही लवकर संपत नव्हते. इकडे माझा मासा उड्या मारून मारून थकला होता. काय करावे काही कळत नव्हते. शेवटी मी हळूच उठलो व आईचा एक हात धरून तिला सोफ्यावरून उठवू लागलो. परंतु फोन चालू असल्यामुळे ती काही उठायच्या मनस्थितीत दिसत नव्हती. तिचे जणू सर्व लक्ष त्या फोनमध्येच अडकले होते.
 
मी आधीच तिचा ब्लाऊज मोकळा केला होता त्यामुळे तिचे दोन्ही गोळे उघडेच होते. मनात विचार आला की इथेच सोफ्यावर तिचा परकर वर करून कचाकच झवावे. पण काय करणार फोनमुळे काहीच करता येत नव्हते. मग मी परत तिच्या बगलेमधे एक हात धरला व उठवू लागलो. ती फोन कानाला धरूनच मला खुणेने काय काय असे विचारू लागली. मी काही न बोलता तिला तसेच उठवले व हॉलच्या बाहेर घेऊन जाऊ लागलो. ती माझ्याबरोबर चालू लागली परंतु फोन मात्र चालूच होता आणि त्यामध्ये माझ्या लिंगाविषयी माहिती देत होती. मी आईला तसेच माझ्या बेडरूममध्ये नेले व हळूच पलंगावर झोपवले. आईचे सर्व लक्ष फोनमध्ये असल्यामुळे ती एखाद्या आंधळ्या माणसासारखे माझ्या मागे मागे आली व मी करेल त्याप्रमाणे करू लागली. आईला पलंगावर झोपवल्यावर मी पण एका बाजूने तिच्या शेजारी पडलो व परत त्यांच्या गप्पा ऐकू लागलो.
 
निलिमाने तिला विचारले, “काय गं सुमन मला एक सांग विजय तर एक लहान मुलगा आहे पण त्याला मिळविण्यासाठी तू औषधाचा वापर का केला गं? अगं मुलांना काय थोडं इकडचं तिकडचं वाकडं करून दाखवलं असतं तरी काम झालं असतं. एवढा अघोरी उपाय करण्याची गरज नव्हती गं. तु एकदा जरी त्याला तुझी छाती दाखवली असती तरी काम पुरे झालं असतं. तो वेडा झाला असता तुझ्याशी लगट करू लागला असता. त्यानंतर हळूहळू एखाद्या वेळेस उघडी मांडी किंवा ढुंगण दाखवले असतेस की खेळच झाला असता. एवढे करण्याची गरजच नसती पडली. किंवा मग सतत तीन चार दिवस त्याला वेगवेगळे अवयव दाखवायचे नाहीतर अचानक आंघोळीनंतर किंवा कपडे बदलताना त्याच्या अंगावर पडायचे किंवा त्याला अंगावर घ्यायचे, बास. अगं पुरूषाला पेटवायला किती वेळ लागतो असा? एखाद्या दिवशी जरी तू दार न लावता आंघोळ केली असती ना तरी खूप झाले असते. त्यानेच तुला सोडले नसते.”
 
आई – “तसं नाही गं. मीच जर पुढाकार घेतला असता तर त्याला एका रात्रीतच लावून घेतला असता पण मला हे माझ्याकडून होऊन द्यायचं नव्हतं. हा सर्व प्रकार त्याच्याकडून होऊन द्यायचा होता त्यामुळेच औषधाची युक्ती केली होती.‍”
 
निलिमा – “एक सांग, स्टॅमिना कसा आहे गं त्याचा?”
 
आई- “अगं, स्टॅमिनाचं काय विचारतेस, चांगला घोड्यासारखा उदळतोय. कोणतीही कसर ठेवत नाही, पूर्ण समाधान देतो वेडा. अगं, आता लग्न करून दिलं तरी दोन तीन पोरं काढील कचाकच.”
 
निलिमा – “मी बोलले ना गं, तू खूप नशीबवान आहेस म्हणून. खरंच तूला एवढा चांगला लंड भेटला ज्यावेळी त्याची खरंच गरज आहे. अगं तू अजून खूप लहान आहे गं. आता कुठं तू बत्तीस वर्षांची झालेली आहेस. अजून तुझे दिवस कुठे जायचेत? पुढचे वीस पंचवीस वर्षे तुला रोज झवणारा तगडा लंडच पाहिजे नाहीतर आयुष्य बेकार आहे गं. तुझ्या नशीबाने तुला घरातच तो मिळाला आहे. विजय आणि तुझ्या वयांत केवळ पंधरा वर्षांचे अंतर आहे गं. अगं काही नवरा बायकोंमध्ये सुद्धा पंधरा वर्षांचे अंतर असते. कधी उशीरा लग्न झाले किंवा दुसरे लग्न केले तर इतके अंतर वयामध्ये असू शकते. म्हणजे तसे पाहिले तर तुमच्या माय लेकामध्ये वयाचे अंतर काहीच नाही, नवरा बायकोसारखंच आहे. अगं कोणी अनोळखी माणसाने जर तुम्हाला एकत्र पाहिले तर म्हणतील भाऊ बहिणच आहेत म्हणून. आणि बघ अजून दोन तीन वर्षांनी विजयला मिसरूट फुटलं ना तर तु त्याच्या बरोबर चालली तर नवरा बायको सुद्धा समजतील तुम्हाला. त्यामुळे तू काहीही विचार न करता त्याला आपला नवरा समजूनच शरीरसुखाची साथ दे. माझे तुला कळकळीचे सांगणे आहे की तुला जो खजीना मिळालेला आहे त्याचा जपून वापर कर. आणि त्यालाही जे हवे ते, जेव्हा हवे तेंव्हा देण्याचा प्रयत्न कर. एकदा का तो दूरावला की परत मिळवणं खूप मुश्किल होईल. ”
 
निलिमा पुढे बोलू लागली – “अगं, चवदा वर्षाचा मुलाचा लंड साडेचार ते पाच इंच म्हणजे अजबच आहे. तूच विचार कर सुमन हाच लंड अजून सहा सात वर्षांनी किती आडदांड होईल? सर्वसाधारण परिस्थितीत सुद्धा अजून किमान दोन एक दिड इंच तर वाढणारच आणि जर याला खुराब भेटला तर कल्पनाच करू नको एवढा मोठा होईल. मला तर खात्री आहे तर विजयच्या झाडाला नियमित पाणी घातले व खताचा मारा केला तर ते नक्कीच एक वटवृक्ष होईल यात काहीच शंका नाही. आणि त्या वटवृक्षाची सावली तुला आयुष्यभर अनुभवता येईल ये ध्यानात ठेव. म्हणून सांगते त्याच्या लंडाला नियमितपणे तुझ्या पुच्चीचे पाणी पाजत रहा. तुझे पाणी पिऊन पिऊन बघ कसा बोक्यासारखा होईल विजयचा सोटा. झवण्याबरोबरच एक दोन दिवसाआड मजबुत चोखला तर लांब होण्यास मदत मिळते. माझ्या अनुभवानुसार विजयच्या सोट्याला जर नियमित खतपाणी आणि खुराक मिळाला तर वीस बावीसाव्या वर्षी तो नक्कीस आठ इंचाच्या आसपास असेल आणि एवढा मोठा सोटा? अगं बाई….तूच विचार कर गं.
 
आता हे सगळं तुझ्यावर अवलंबून आहे बघ. त्याला वारंवार पुच्चीची साथ तुला द्यावीच लागेल. तुझ्या नशीबाने एवढा मोठा लंड मिळाला आहे त्यामुळे त्याला हरवून बसू नकोस. दुसऱ्या कोण्याचा ताब्यात गेला तर कितीही प्रयत्न करून मिळणार नाही. पहिलं प्रेम हे खुप महत्त्वाचं असतं. या वयात त्याला जर दुसरी विहीर मिळाली तर तुझे पाणी तो कधीच पिणार नाही हे लक्ष्यात ठेव. त्यामुळे शक्य होईल तेवढे विजयला खुष ठेवण्याचा प्रयत्न कर, त्याला तुझ्या पुच्चीचे वेड लागले पाहिजे, तिच्याशिवाय तो जगूच शकत नाही असे त्याला वाटले पाहिजे तरच तू त्याला कायमस्वरूपी मिळवू शकशील. एकदा का तो तुझ्यावर नाराज झाला तर अशा स्थितीत तो दुसरी स्त्री शोधण्याचा विचार करेल व सगळं हरवून बसशील. माझा एक सल्ला आहे तुला सुमन, एक लक्ष्यात ठेव की तुझ्या लग्लाला आता पंधरा सोळा वर्षे झालेली आहेत त्यामुळे तू नवऱ्याला भरपूर शारिरीक सुख दिलेले आहे त्यामुळे त्यांची तुझ्याकडून आता जास्त अपेक्षा नसणार म्हणून एक वेळ नवऱ्याकडे थोडे दुर्लक्ष कर पर मुलाकडे नियमित लक्ष दे. त्याला नियमित साथ दे व कधीही शारीरीक सुख कमी पडू देऊ नकोस. नवरा काय अजून दहा बारा वर्षे देईन थोडी मज्जा पण त्यानंतर त्याचं इंजिन बंद पडल्यावर तुझ्या विहीरीचे पाणी कोण उपसणार? याचा विचार कर. विहीरीचे पाणी उपसले नाही तर नवीन पाणी येत नाही व आहे तो साठा पण हळू हळू कमी होऊ लागतो. त्यामुळे पाणी जिवंत ठेवायचे असल्यास त्याचा उपसा होणे तितकेच गरजेचे असते आणि विजयचा भला मोठा पंप आयुष्यभर तुझा पाणी उपसा करेल अशी माझी खात्री आहे. एकच गोष्ट लक्षात ठेव की विजय कधीही जास्त विरह देऊ नकोस.”
 
आई – “हो गं, निलिमा, मला तोच प्रश्न आता सारखा सतावतोय. आता घरात कोणी नाही म्हणून जमतंय पण पुढील तीन चार दिवसांनंतर कसं काय करणार. आता याला तर चटक लागलेली आहे त्यामुळे तो दम धरू शकत नाही. झवायला नाही मिळाले तर वेळ काळ न बघता माझ्या मागे लागणार व कुठे ना कुठे धरल्याशिवाय राहणार नाही. घरामध्ये त्याचे बाबा असतात, लता असते त्यांच्यासमोर जर चुकून याने माझ्याशी झटापट केली तर काय करणार? एकदा का लवडा गरम झाला की तो शांत झाल्याशिवाय याच्या जिवाला चैन पडणार नाही आणि मलाही त्याचे हाल सहन होणार नाहीत.”
 
निलिमा – “अगं, आता हे सर्व तुलाच पहावे लागणार आहे. विजय तर तसा लहानच आहे गं. यापुढची सगळी जबाबदारी तुलाच घ्यावी लागणार आहे निदान पुढचे दोन तीन वर्षे तरी. कोणाला कळले तर म्हणतील तो काय लहान मुलगा आहे पण तू तर शहाणी आहेस ना? त्याला कोणीही दोषी समजणार नाही, सगळा दोष तुझाच मानला जाईल. तुच आपली खाज मिटविण्यासाठी त्याचा उपयोग केला असे लोक म्हणतील. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा तुलाच जास्त सांभाळून रहावे लागणार हे निश्चित. विजय समजुतदार आहे गं. तू त्याला समजून सांगितले तर तो काही वेडेवाकडे करणार नाही आणि शेवटी त्यालाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतीलच ना. पण तसं खरं आहे की नवीन नवीन हा आनंद सतत घ्यावासा वाटतो व परिस्थितीचा विचार न करता पुरुष किंवा स्त्रीया त्याच्या आहारी जातात. मला वाटते तू त्याला व्यवस्थित समज देवून बघ. घरी कोणी असताना तुला माझ्याशी कोणत्याही प्रकारचे चाळे करता येणार नाहीत त्याचप्रमाणे तू सांगितल्यावरच त्याने तुझ्याशी संपर्क केला पाहिजे इत्यादी.
 
मला खात्री आहे गं काही दिवसांनी तुम्हाला हे नार्मल होऊन जाईल व जवळपास कोणी नाही याची खात्री केल्यानंतरच तो तुझ्या जवळ येईल. आणि मी म्हणते काही प्रसंगी तूच पुढाकार घेऊन शक्य होईल तेव्हा त्याच्या जवळ जाऊन त्याला आनंद देत जा म्हणजे तो सारखे सारखे तुझ्या जवळ घुटमळणार नाही. समजा तुला माहिती आहे की त्याचे पप्पा आता पुढील एक दीड तास तर घरी येणार नाहीत आणि लताही बाहेर गेलेली आहे अशा वेळी तूच त्याच्या जवळ जायचे किंवा त्याला बोलावून आपल्या अंगावर ओढून घ्यायचे. एकदा का तू त्याला ओढला की पूढचे आपोआपच होईल पटकन सगळं उरकून घ्यायचे. कधी कधी असं होऊ शकतं की सलग चार पाच दिवस त्याला तुझ्याजवळ येताच आले नाही तर अशावेळी त्याची मनस्थिती समजून घ्यायला हवी व रात्री अपरात्री त्याला भेटून तुझे नियोजन सांगावे लागेल. आणि मी तर म्हणते जर अशी वेळ आली की आता काहीही केले तरी तुम्हा दोघांना एकांत मिळतच नाही तर सरळ मला फोन कर किंवा माझ्या घरी घेऊन ये त्याला. दिवसभर आमच्या घरात फक्त मी एकटीच असते. आमच्या आतल्या रूममध्ये जाऊन दोन तीन तास कितीही वेळ झवत बसा, तुम्हाला कोणीही व्यत्यय आणणार नाही. हा एकदम उत्तम पर्याय आहे. समजा तीन चार दिवसांत नाहीच जमले तर माझ्या घरी येऊन झवत बसा.”
 
मी आता हळूच खाली सरकलो व आईचा परकर वरती खेचायला सुरूवात केली. तेवढ्यात आईने पायाने मला दाबले हळूच गप्प बस रे अशी बोलली. पण मी आता काही गप्प बसू शकत नव्हतो. गेले पाच ते दहा मिनिटे आईचा फोन चालू होता त्यामुळे किती वेळ वाट पहायची? मी तसाच तिचा परकर वरती कमरेपर्यंत खेचला व दोन्ही पाय पूर्ण मोकळे केले. निकर आधीच काढलेली असल्यामुळे ती आतमधून भोंगळीच होती. मग एका हाताने आईला न कळता हळूहळू तिच्या परकरची नाडी सोडली व तसाच खाली खेचन घेतला. आता माझ्या पलंगावर आई पूर्णपणे नागडी झालेली होती व तिचा फोन मात्र अजूनही चाललेला होता.
 
निलिमा – “काय गं, काय झालं, काय करतोय विजय तुला?”
 
आई – “अगं त्याला आता दम धरवत नाहीये. मघापासून माझे दोन्ही स्तन चाटून चाटून ओले केलेत व टम्म फुगविलेत आणि आता परकर फेडायला लागलाय. काय करावे कळत नाही. उगीच त्याला काल झवून घेतला. एकदा चान्स दिला तर तो आता मागेच हटत नाही, माझा पिच्छाच सोडत नाही.”
 
परकर काढल्यावर मी कचकन आईच्या मांड्यावर जाऊन पडलो. मी पडताच आईने “आह” असा मोठ्याने आवाज काढला.
 
असे ऐकताच निलिमा म्हणाली, “काय गं घुसला की काय तो?”
 
आई – “नाही गं. वेडा आहे गं. माझा परकर काढून फेकून दिला आणि जोरात माझ्या मांड्यांमध्ये तोंड खुपसले.
 
निलिमा – “सुमन, आता ठेवते मी फोन, परत बोलू. विजय आता तुला काही सोडणार नाही असे दिसतेय. माझा फोन चालू असल्यामुळे कदाचित तुलाही काही करता येत नसेल. अगं पण एवढ्या सकाळी सकाळी का लगेच खेळ चालू केला?”
 
आई – “अगं, त्याला काय सकाळ आणि दुपार? तो नवा नवरा आणि त्याला मी पण भेटले नवी नवरी. मी कितीही बोलले तरी तो ऐकणार आहेच थोडा?”
 
आता मात्र हद्द झाली होती. मी आईच्या पुच्चीत तोंड घालून चोखत होतो तरी पण त्यांचे बोलणे काही बंद होत नव्हते. आता अजून वाट पाहण्यात काही अर्थ नाही असे मी ठरवले व माझा गरम सोटा आईच्या पुच्चीवर ठेवला आणि सटकन आत खुपसला. मी सोटा खुपसल्यावर मात्र आईने जोरात आरोळी ठोकली, “आई ग्गं……….”
 
आईची आरोळी ऐकल्यावर निलिमा बोलली, “आता मात्र खरोखरच घुसलेला दिसतोय.”
 
त्यानंतर आई निलिमाला बोलली, “आता बास, मी ठेवते फोन. थोड्या वेळाने परत करते, बाय…..”
 
असं म्हणून आईने तसाच फोन बाजूला फेकला व माझे केस धरले. फोन फेकलेला पाहून मी आनंदी झालो व आईच्या पुच्चीत जोरजोरात धक्के देऊ लागलो. जस जसा माझा वेग वाढत होता तसे तसे आईच्या तोंडातून आवाज येऊ लागले. आंह, आंह, आंह, आंह असे सतत ओरडू लागली. आईच्या चित्कारांमुळे माझे मनोबल वाढू लागले. मी अजून जोरजोरात झवू लागलो. घरात कोणीही नसल्यामुळे आई बिनधास्तपणे मोठमोठ्याने ओरडत होती, माझे केस दोन्ही हातांनी ओढत होती, आपल्या दोन्ही पायांनी माझ्या पायांना चिमटीत पकडत होती. माझ्या शरीरात आता बारा हत्तींचे बळ आले होते. एखाद्या राक्षसाप्रमाणे मी आईच्या पुच्चीला रगडत होतो. आईचे काय हाल होत आहेत, तिची नाजून योनीला किती यातना होत असतील, तिच्या मांड्यांवर, पोटावर किती जोराचे आघात होत असतील याची मला काहीही पर्वा नव्हती. माझ्यातील सैतानाला आता काहीही ऐकू येत नव्हते. बघता बघता दहा ते पंधरा मिनिटे मी अखंड आईला झवत होतो. आईपण एखाद्या घायाळ हरिणीसारखे काहीही हालचाल न करता माझे धक्के सहन करत होती. शेवटी शरीरातले सर्व ढग दाटून आले व क्षणार्धात जोराचा मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्या पावसामध्ये आईचे संपूर्ण तळे भरभरून वाहू लागले व आणि खऱ्या अर्थाने आमचा समागम झाला.
 
मी तसाच आईच्या अंगावर पडून राहिलो. साधारण पाच ते दहा मिनिटे झाल्यानंतर हळूहळू आईच्या शरीरावरून बाजूला झालो व तिच्या बगलेत तोंड घालून पडलो. आईच्या चेहऱ्यावर देखील पूर्ण समाधान दिसत होते. ती माझ्याकडे पाहून स्मित हास्य करत होती.
 
आज मी माझ्या सख्ख्या आईला माझ्याच बेडरूममध्ये मनमुराद झवलो याचे मला खूप समाधान वाटत होते व यावर माझा विश्वास बसत नव्हता. इतके दिवस आईला मिळविण्याची चाललेली धडपड संपली होती आणि शेवटी मी त्यामध्ये विजयी झालो होतो. मी आज माझी आई मिळवली होती, तीला मी माझी दासी बनविली होती.
 
बऱ्याच कालावधीच्या शांततेचा भंग करत मी आईला विचारले, “आई, तुला अजूनही अपराध्यासारखंच वाटतंय का?”
 
त्यावर ती म्हणाली, “नाही रे, निलिमाने माझे डोळे उघडले आहेत त्यामुळे मला यात काहीही गैर वाटत नाही. उलट आता या नवीन नात्याचा काहीही गाजावाजा न करता आपण मनमुराद आनंद लुटायचा असे ठरविले आहे. ही गोष्ट आता फक्‍त आपल्या तिघांनाच माहिती आहे. निलिमा तर कोणालाही सांगणार नाही याची मला खात्री आहे आणि आपण दोघांचा तर प्रश्नच नाही. फक्त हे नाते पुढे कसे न्यायचे याचा आपण विचार केला पाहिजे. जेणेकरून आपल्या दोघांनाही एकमेकांपासून शारिरीक सुखाचा आनंद मिळत राहील व घरातील वातावरण पण बिघडणार नाही.
 
मी म्हणालो, “हो आई. आता यापुढे म्हणजे पुढील तीन दिवसांनंतर तू सांगशील तसेच मी वागेन. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरेकी वागणे होणार नाही याची मी खात्री देतो. पण जेवढे शक्य होईल तेवढे मला आपले शरीरसुख देण्याचा प्रयत्न कर.”
 
आई म्हणाली, “अरे तुला शरीरसुख पाहिजे आणि मला नको काय? मला पण तुझ्याकडून ते पाहिजेच आहे त्यामुळे तर काल एवढा मोठा निर्णय घेतला मी. यात जेवढा तुझा स्वार्थ आहे तेवढाच माझाही आहे आणि तुला सांगते, नंतर मी सांगितल्याशिवाय माझ्या जवळही येऊ नकोस. उगीच बाबांना किंवा लताला कळले तर सगळा खेळ खल्लास होईल. तू परत कधीच माझ्याकडून शरीरसुख मिळवू शकणार नाहीस. तुला बोलल्याप्रमाणे तुझ्यासारखीच मला सुद्धा गरज असल्यामुळे कुठे आणि कधी करायचे हे मी तुला वेळ मिळेल तेव्हा सांगत जाईल त्यानुसारच तू पुढचे काम करत जा आणि यातच आपला दोघांचाही फायदा आहे.”
 
अशा रितीने पुढचे तीन दिवस आम्ही एकमेकांच्या सोबतीचा, शरीरांचा भरपूर आनंद घेतला. मी चारही दिवस शाळेत गेलोच नव्हतो. आम्ही जेवणाची वेळ पाळली नाही, झोपण्याची वेळ पाळली नाही तशीच झवण्याचीही वेळ पाळली नाही. मनाला येईल तेव्हा जेवायचे, झोपायचे तसेच मनात आले की झवायचे. आईने माझी आई, प्रेयसी, बायको या सगळ्या भूमिका त्या चार दिवसांत निभावल्या होत्या व खरोखर मला स्वर्गसुख दिले होते. वैवाहिक आनंद काय असतो ते मला कळले होते. बायको म्हणजे काय, स्त्री म्हणजे काय याचा पूर्ण अभ्यास झाला होता. त्या चार दिवसांत मी एक परिपूर्ण पुरूष झालो होतो.
 
शेवटच्या दिवशी दिवस रात्र आम्ही एकमेकांची साथ सोडली नाही. त्या रात्री किमान पाच ते सहा वेळा आम्ही झवलो होतो आणि शेवटी मी आईकडून वचन घेतले होते की भलेही समाजाच्या, नातेवाईकांच्या, कुटुंबाच्या दृष्टीने ती माझी असेल पण आम्ही दोघे एकत्र आलो की ती माझी बायको म्हणूनच वागेल आणि मी पण तिचा नवरा या नात्यानेच तिच्याशी व्यवहार करेल.
 
पुढील तीन दिवसांनी बाबा घरी आले. त्यांनी दिल्लीवरून बरेच सामान आणले होते, सगळ्यांना कपडे आणली होती व खाण्याचे पदार्थही होते. आईला पण काही दागिने आणले होते. एवढे सगळे आणलेले असून देखील मी मात्र नाराज होतो. मागील चार दिवस आई बरोबर घालवलेले क्षण आता परत मिळणार नाहीत. आता यानंतर कधी आईला भेटायला मिळणार याची काळजी लागली होती. आईने मात्र मला शब्‍द दिला होता की जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा ती मला तिच्या शरीराचा आनंद देण्याचा प्रयत्न करेल.
 
बाबा थकून आल्यामुळे रात्री जेवणानंतर ते लवकरच आपल्या बेडरूममध्ये गेले होते. राहिलेली भांडी साफ करून आईची पण आवराआवर चालली होती. मी मात्र मन सुन्न झाल्यासारखे हॉलमध्ये बसलो होतो. आई तेथे आली व म्हणाली, “काळजी करू नकोस, मी काहीतरी मार्ग काढते.” असे बोलून ती आपल्या बेडरूममध्ये गेली.

More Sexy Stories  ச்சீ நாயே எங்கடா விட்றே

क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.