आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १३ (२)

लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आता बाबा मागील तीन चार दिवसांचा ताण आईवर काढणार व मनसोक्‍त झवणार यात काही शंका नव्हती. गेले तीन दिवस मी आईला सतत झवत असल्यामुळे माझे तिच्यावरील प्रेम कमालीचे वाढले होते व माझ्याशिवाय तिचा कोणी वापर करू नये अशी नकळत भावना माझ्या मनांत तयार होऊ लागली. त्या रात्री मला काही लवकर झोप आली नाही. परंतु उद्या बाबा ऑफीसला गेले की मग मात्र आई दिवसभर आपल्याच ताब्यात असेल या विचाराने मी थोडा आनंदी झालो होतो. निदान पुढचे तीन दिवस लता येईपर्यंत रात्री नाही पण दिवसभर तरी आईची शरीरसाथ मिळेल असे वाटले होते.

 
दुसऱ्या दिवशी मी उठून पाहिले तर बाबा आपल्या बेडरूममध्येच बसलेले होते. मी आईला विचारले, “बाबांना ऑफीसला जायचे नाही का?” त्यावर ती म्हणाली, “नाही, खूप प्रवास झाल्यामुळे ते घरीच दोन दिवस आराम करणार आहेत.”
 
माझ्या चेहऱ्यावरील चिंता आईच्या लक्ष्यात येत होती पण मला काहीही न बोलता ती तिथून निघून गेली. आता पुढचे दोन दिवस सुद्धा आई आपल्याला मिळणार नाही हे समजल्यावर माझे तर त्राणच गळू लागले. पुढचे दोन दिवस गेले की परत लताही घरी येईल मग तर सगळेच वांधे होऊन बसणार.
 
बाबा घरी असल्यामुळे मला शाळेत जाणे भाग पडले. दोन्ही दिवस मी शाळेत जात होतो व संध्याकाळी उशीरा घरी यायचो.
 
आपला प्लॅन यशस्वी झाला हे कळताच दिनेशने मला जोरात मिठी मारली व तीन दिवस काय काय, कसे कसे केले याची सर्व माहिती घेतली. माझ्यापेक्षा दिनेश खूपच आनंदी दिसत होता कारण त्याच्या एवढ्या प्रयत्नांअंती मला आई मिळाली होती.
 
मी दिनेशला बोललो, “अरे यार, ही गोष्ट चांगली झाली की मला आई मिळाली व गेले तीन दिवस मी तिच्यापासून स्वर्गसुखाचा आनंद अनुभवला पण आता मला दम धरवत नाही रे. मी त्याला सगळी परिस्थिती वर्णन करून सांगितली. त्यावर तो म्हणाला, “तू काही काळजी करू नको रे. सर्व काही ठिक होईल. अरे तू तुझ्या आईला मिळवलेस हेच खूप मोठे काम झाले आहे. आता यातून तू नाही तर तुझी आईच काहीतरी मार्ग काढेल. तू निश्चिंत रहा.”
 
मी बोललो, “अरे निश्चिंत कसा राहू रे? जोपर्यंत मी आईला झवलो नव्हतो तोपर्यंत जगणे सोपे होते रे पण आता आईविना जगणे खूप अवघड आहे रे. ती जर मला नाही मिळाली तर मी मरून जाईल रे. मला तिच्याविना चैनच पडत नाही रे. ती माझी फक्त आईच नाही रे, आता ती माझी प्रेयसी, माझी बायको झालेली आहे. तूच सांग बायको शेजारी झोपायला नसेल तर कसे काय जगणार रे? मला आता आईचा विरह सहन होत नाही रे.”
 
दिनेश बोलला, “मला कळतंय रे तुझ्या मनांत काय चाललंय ते. अरे तुझ्यासारखीच माझीही अवस्था झालेली होती. पण तुझे एवढे नशीब चांगले की ज्या दिवशी तुला आई मिळाली त्यानंतर सतत तीन दिवस तू तिला मनसोक्त झवू शकलास. आता थोडा विरह झाला तरी चालेल पण ती लवकरात लवकर तुला परत शरीरसुख देईल हे नक्की.”
 
माझे नशीब एवढे खराब होते की पुढचे तीन दिवस मला साधे आईच्या जवळ जायला सुद्धा मिळाले नव्हते. त्यानंतर लता पण घरी आली होती. आता मी विचार केला की उद्यापासून बाबा ऑफीसला जातील व लताही शाळेत जाईल. त्यामुळे उद्या आपण आजारी असल्याचे नाटक करायचे व लता घरी येईपर्यंत आईला मनसोक्त झवायचे.
 
दुसऱ्या दिवशी बाबा ऑफीसला गेले पण लता काही शाळेत गेलीच नाही. मी आईला नाराज होऊनच विचारले की “लता का नाही गेली शाळेत?” आईने स्मित हास्य करून मला सांगितले अरे तिचा आठ दिवस कँप झाल्यामुळे दोन दिवस सुट्टी मिळाली आहे. एवढे बोलून ती पुढे म्हणाली, “घाबरू नकोस, मला कळतंय तुझ्या मनांत काय चालू आहे ते, मी करते काही तरी व्यवस्था.”
 
आईच्या बोलण्याने मला जरा बरे वाटले व आता आई काही ना काही मार्ग शोधून काढेलच असे वाटले. तसे पाहिले तर आईला काही फरक पडत नसेल कारण तिला तर बाबांचा लंड आहेच रोज चोखायला, तिला माझी आठवण कशाला येईल? माझेच हाल होत आहेत. दिवसेंदिवस माझी अवस्था एखाद्या भुकेल्या जनावरासारखी होत चालली होती. काय करावे काही कळत नव्हते. कधी तो क्षण येईल आणि मी आईला मिठीत घेऊन बसेल असे झाले होते. तिला किचनमध्ये जाऊन धरावे कि बाथरूममध्ये पकडावे असे वाटत होते. पण मी आईला शब्द दिला होता की ती सांगेल तसेच वागणार म्हणून.
 
गेले आठ दिवस झाले होते मी आईला स्पर्श देखील केला नव्हता. मला आईच्या शरीराची चटक लागली होती परंतु मागील आठ दिवसांच्या विरहामुळे माझे पुरते हाल झाले होते. मी कोणाशीही बोलत नव्हतो व जेवण सुद्धा कमी झाले होते पण आईचे मात्र माझ्या वागण्यावर लक्ष होते.
 
एक आठवडा असाच गेला होता. आता उद्या सोमवार असल्यामुळे शाळेत तर जावेच लागणार होते परंतु एक गोष्‍ट होती की लता ही शाळेत जाणार होती. एकदा का लताची शाळा नियमित चालू झाली की मग एखाद्या दिवशी आजाराचे सोंग घेता येऊ शकते याची मला कल्पना होती. सोमवारी आपण लताबरोबर शाळेत जावे व मंगळवारी आजाराचे सोंग घेऊन रहावे म्हणजे दिवसभर आईला ठोकता येईल. माझ्या सोंगाला आई पण साथ देईल त्यामुळे कोणाला संशय यायचा प्रश्न नाही असा विचार करून मी झोपी गेलो.
 
दुसऱ्या दिवशी मला लवकरच जाग आली व शेजारी काहीतरी आहे असा भास झाला. मी डोळे चोळतच अंथरूणातून उठायला लागलो व लाईट लावून पहावे असा विचार केला. तेवढ्यात माझ्या छातीवर कोणीतरी दाबलं आणि मला खाली झोपवलं. मी लगेच डोळे उघडून पाहिले तर शेजारी आई झोपलेली होती. इतक्या दिवसांनंतर माझ्याशेजारी आईला झोपलेले पाहिल्यानंतर माझा विश्वासच बसतच नव्हता. मी लगेच तसाच कुशीवर होऊन आईला जोरात मिठी मारली व तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. इतक्या दिवसांनंतर आई माझ्या ताब्यात आली होती त्यामुळे काय करू आणि काय नको असे झाले होते मला. मी तिच्या ढुंगणावर माझा एक पाय टाकला तिला माझ्याकडे ओढून घेतले आणि तिला दाबू लागलो.
 
आई मला म्हणाली, “विजय, माझं लक्षपूर्वक ऐक. आता सकाळचे साडे पाच वाजलेले आहेत. तुझे बाबा बाहेर फिरायला गेले आहेत व तासाभरामध्ये परत येतील. त्याआधी लताही झोपेतून उठेल त्यामुळे आपल्याकडे फक्त अर्धा तास वेळ आहे. या अर्ध्या तासातच तू कसे बसे उरकून घे कारण एकदा का लता उठली तर आपल्याला काहीच करता येणार नाही.
 
आई असे बोलल्यावर मात्र माझी झोप उडाली होती व मी तिच्या शरीरावर तुटून पडलो. इतक्या दिवसांचा मी भुकेला प्राणी आईच्या शरीराचे लचके तोडत होतो. तिचे स्तन चोळून, दाबून, चोखून बेजार केले व संपूर्ण शरीर तोंडाने व हाताने चोळून चोळून चाटून काढले. इतके दिवस माझा लंड तापून तापून कडक झाला होता. त्याची चकाकी आणि आकार पाहून मी चक्क झालो होतो. एखादं हरवलेलं वासरू जेव्हा गाईच्या जवळ येतं तशी माझ्या लंडाची स्थिती झाली होती. आईची पुच्ची बघून सळसळ करू लागला होता. क्षणार्धात मी आईला पूर्ण विवस्त्र केले आणि भासकन माझा ताठर लवडा तिच्या पुच्चीत सरकवला. त्यानंतर जोरजोराने आईच्या मांड्यांमध्ये धक्के मारू लागलो. आई मोठ्याने ओरडण्याचा प्रयत्न करत होती परंतु घरात लता असल्याने तिला आवाज काढता येत नव्हता. माझ्या धक्क्यांनी ती पूरती बेफान झाली होती व चादरीमध्ये तोंड घालून स्वत:चा आवाज बंद करत होती. अशा तऱ्हेने पुढील वीस ते पंचवीस मिनिटे आम्ही सतत झवत होतो. एवढ्या दिवसांचा तणाव कमी झाला होता. आईला पण खूप समाधान झाल्यासारखे वाटत होते. वेळेची मर्यादा असल्यामुळे वीर्यस्खलन झाल्याबरोबर आईने पटपट कपडे घालायला सुरूवात केली आणि दोन तीन मिनिटातच ती माझ्या रूममधून बाहेर निघून गेली.
 
दिनेश बोलल्याप्रमाणे तसेच आईनेही सांगितल्याप्रमाणे तिने योग्य वेळ मिळताच मला आपल्या शरीराचा आनंद दिला होता. खरं पाहता तिला तर काही माझ्याकडून शरीरसुखाची गरज पण नव्हती कारण बाबा तिला गेले आठ दिवस झवतच होते परंतु केवळ माझ्या सुखासाठी तिने वेळात वेळ काढून माझ्या बेडरूममध्ये आली होती. आईचे किती आभार मानावे कळत नव्हते. गेले आठ दिवसांची माझी चिंता, थकवा, रूसवा निघून गेला होता. आई बाहेर गेल्यावर मी तसाच नागडा बेडवर पडून राहिलो होतो.
 
बाबा घरी यायच्या आत आई परत एकदा माझ्या रूममध्ये आली. तोपर्यंत मी तसाच उघडा पडलेलो होतो. तीने मला उठविले व कपडे घालायला सांगितले व माझ्या अंगावर चादर पांघरून निघून गेली. थोड्या वेळाने लता मला उठवायला आली व शाळेत जाण्यासाठी लवकर उरक असे सांगू लागली. थोड्या वेळापूर्वीच मी आईला मनसोक्त झवलो होतो त्यामुळे आता चांगली झोप लागली होती. परंतु शाळेत जायचे असल्या कारणाने उठण्याशिवाय काहीही पर्याय नव्हता. तसेही माझे मुख्य काम झाले होते त्यामुळे आता आनंदी मनाने मी शाळेत गेलो होतो.
 
रात्री घरी आल्यावर नेहमीप्रमाणे जेवण झाल्यावर परत बेडरूममध्ये आलो व थोड्या वेळाने झोपी गेलो. काल पहाटे आईला झवल्याच्या आठवणी अजूनही मनांतून जात नव्हत्या. आता पुढील तीन चार दिवस जरी आईची साथ मिळाली नाही तरी काही हरकत नाही त्यानंतर ती काही ना काही पर्याय शोधून काढीनच याची मला खात्री होती. कालप्रमाणे आजही जर पहाटे आई आपल्या रूममध्ये आली तर काय मज्जा येईल या विचाराने मला लवकरच जाग आली होती. मी झोपेतच डोळे न उघडता माझा हात शेजारी फिरवू लागलो आणि काय आश्चर्य माझा हात नेमका आईच्या स्तनांवर जाऊन पडला होता त्यामुळे आजही आई आपल्या शेजारी येऊन झोपली आहे याची मला खात्री पटली. मी खाडकन डोळे उघडले तर साक्षात आईच शेजारी झोपलेली होती.
 
मी लगेच तीचा खोलवर मुका घेतला व तिच्या शरीराला झटू लागलो. आईने माझा हात पकडला व एक मुका घेतला आणि मला म्हणाली, “विजय, मला नाही वाटत दिवसा किंवा रात्री आपल्याला एकत्र झोपता येईल, परंतु पहाटेची वेळच आपल्यासाठी योग्य आहे असे मला वाटते. मला माहिती आहे की पहाटेची झोप ही साखरझोप असते परंतु नाईलाजाने हीच वेळ आपल्याला योग्‍य आहे त्यामुळे आपण शक्यतो रोज पहाटेच एकमेकांना झवत जाऊ. यावेळी तुझे बाबा फिरण्यासाठी बाहेर जातात व लता पण झोपलेली असते. एवढा अर्धा तासच आपल्यासाठी सुरक्षित वेळ आहे हे लक्षात ठेव.
 
मी आईचा परत एक मुका घेतला आणि म्हणालो, “आई तुझ्यासाठी मी केव्हाही तयार आहे. तुला झवणे म्हणजे एक सुवर्णसंधी असते आणि अशी संधी मी कधीही हातची जावून देणार नाही. त्यामुळे तू जेव्हा म्हणशील तेव्हा मी तयारच आहे असे समज.”
 
त्यावर आई म्हणाली, “शक्यतो आपण याच यावेळी झवत राहू. वेळ थोडा कमी आहे परंतु आपल्याला जुळवून घ्यावे लागेल. इतर वेळी जर कधी बाबा व लता घरी नसतील त्यावेळी पाहिजे तेवढा वेळ मला झवत बस, मी नाही थांबवणार तुला. असे म्हणून आईने लगेच माझी पँट फेडली व सरळ माझा लवडा हाताने बाहेर काढला व आपल्या तोंडात घेतला आणि म्हणाली, “गेले आठ दिवस मी याची चव घेतली नव्हती आता खावूनच टाकते बघ.” असे म्हणून जोरजोरात चोखू लागली माझ्या अंगावर पडून आपल्या नग्न शरीराने मला गरम करू लागली. नेहमी प्रमाणेच आजही मी तिला भरभरून सुख दिले व तिच्याकडूनही मिळविले.
 
अशा प्रकारे त्यानंतर आई आठवडयातून कमीत दोनदा तरी बाबा बाहेर फिरायला गेले की माझ्या रूममध्ये यायची व आम्ही अर्धा पाऊणतास मनसोक्त झवायचो. रोज सकाळी उशीरा उठणारा मी आता लवकर पहाटेच उठू लागलो होतो. मला कसला गजर लावायची गरज नव्हती. पहाटे आपोआपच जाग यायची. पहिले दोन तीन वेळा आई कधी येऊन पलंगावर शेजारी झोपायची कळत पण नव्हते म्हणजे तोपर्यंत मी झोपलेलोच असायचा. परंतु आता आई यायच्या आधीच मी उठलेलो असायचो व ब्रश करून आईवर आक्रमण करण्यासाठी तयार असायचो.
 
अशा प्रकारे गेली तीन वर्षे आम्ही पहाटेच झवत असे. एखाद्या वेळी बरेच दिवस जर आई आली नाही तर समजून जायचे की काही तरी अडचण आहे. पण मी कधीही आईच्या संमतीशिवाय कोणतीही हरकत केली नाही. महिन्यातून साधारण एखादा दिवस तरी यायचा कि त्या दिवशी आम्ही दोघेच घरात असायचो. त्या दिवशी मात्र पूर्ण वेळेचा सदुपयोग करून घ्यायचो. अशा रितीने नेहमीच आम्ही एकमेकांना झवत असल्यामुळे खरोखर एखाद्या नवरा बायकोप्रमाणेच आमचे नाते तयार झाले होते. ती मला आई म्हणून वाटतच नसे तर माझी हक्काची बायकोच आहे असे वाटे. फक्त वेळेची तेवढी मर्यादा पाळायला लागायची.
 
यावर्षी मी दहावीमध्ये होतो. लताची पण परीक्षा असल्यामुळे आईला घरकामात मदत करू शकत नव्हती त्यामुळे आई दिवसभर काम करून खूपच थकून जायची परंतु तिने कधीही त्याबद्दल तक्रार केली नाही. बाबाही ऑफीसमधून आल्यावर थकलेलेच असायचे त्यामुळे माझ्या अभ्यासाकडे मात्र सगळ्यांचे दुर्लक्ष्य व्हायचे.
 
एक दिवस रात्री जेवताना आईने अभ्यासाचा विषय काढला. त्यावर बाबा म्हणाले की विजयचा अभ्यास करून घेण्याची गरज आहे. राहिलेल्या दोन तीन महिन्यांमध्ये लक्षपूर्वक अभ्यास केला तर परीक्षेत चांगले गुण मिळतील त्यामुळे पुढील महिन्यांमध्ये डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये चांगला मन लावून अभ्यास केला तर निश्चितच चांगले यश संपादन करता येईल. त्यावर बाबांनी आईला विचारले, “अगं सुमन याच्यासाठी एखादा टयुशन टीचर बोलवायचा का तीन महिने?” आई बोलली, “हो चांगले होईल, त्यामुळे त्याची मार्क्स तरी वाढतील.”
 
तेवढ्यात लता मध्येच बोलली, “अगं आई, टयुशन टीचर बोलावण्यापेक्षा आपल्या नंदीनी मावशीलाच का नाही बोलवत आपल्या घरी काही दिवस? ती तर टीचरच आहे ना? आणि मावशीच असल्यामुळे ती विजयला लक्ष देवून शिकवेल आणि तुला घर कामात सुद्धा तिची मदत होईल. तसेही तिच्या मुलाच्या परीक्षेला अजून खूपच वेळ आहे त्यामुळे ती एक दोन महिने आपल्या घरी येऊ शकते.”
 
आई बोलली, “हो चांगली कल्पना आहे.” तिने एकदा माझ्याकडे पाहिले आणि माझा अस्पष्ट होकार मिळाल्यावर बोलली, “मी तिला फोन करून विचारते, ती होईल तयार.”
 
त्यावर बाबा बोलले, “अगं तिला जर इथे एवढे दिवस रहायला जमत नसेल तर आठवड्यातून तीन चार दिवस जरी आली तरी चालेल. म्हणजे तीन दिवस जरी पूर्ण दिवसभर त्याचा अभ्यास करून घेतला तरी भरपूर होईल.”
 
मावशी येथे आल्यावर ती आईला घरकामात मदत करेल व तेवढाच आईला जरा आराम मिळेल या उद्देश्याने मी आईला होकार दिला होता तसेच मावशी स्वयंपाक वगैरे करायला लागली की मी आईबरोबर काही वेळ घालवू शकतो असे माझे मत होते.
 
आता दिवाळीचा सण आलेलाच आहे त्यामुळे नंदीनी आपल्या घरी आली की मी तिला विजयच्या टयुशनबद्दल विचारते असे आई म्हणाली. आईने फोन करून नंदीनीला दिवाळी सणासाठी बोलावले. ठरल्याप्रमाणे तीन चार दिवसांनी नंदीनी मावशी तीन दिवस दिवाळी सणामध्ये आमच्या घरी राहण्यासाठी आली होती. व्यवसायाने शिक्षक असल्यामुळे तिचे राहणे आणि वागणे एकदम पद्धतशीर आणि नखरेल होते.
 
घरी आल्यावर त्याच रात्री जेवताना आईने मावशीसमोर माझ्या टयुशनचा विषय काढला. त्याला लतानेही साथ दिली व मावशीला सर्वांनीच विनंती केली. सगळ्यांचा विनंतीमुळे मावशीही तयार झाली पण फक्त दोन महिन्यांसाठीच. आणि तेही आठवड्यातून तीन दिवसांसाठीच. परंतु त्या तीन दिवसांमध्ये ती माझा संपुर्ण आठवडयाचा अभ्यास करून घेणार होती. बाहेरचा शिक्षक येण्यापेक्षा आपलीच मावशी असल्यामुळे मी पण आनंदी होतोच. मावशी तशी दिसायला आईप्रमाणेच सुंदर होती पण उंचीला थोडी कमी होती. तिची उंची साधारण माझ्याएवढीच असेल. आईची उंची माझ्यापेक्षा एक फूट जास्त होती.
 
ठरल्याप्रमाणे पुढच्याच आठवड्यात मावशी माझा अभ्यास घेण्यासाठी आमच्या घरी आली. सकाळ संध्याकाळ आईला घरकामात मदत करायची व दिवसभर आणि रात्री माझा अभ्यास घ्यायचा असे तिने साधारणपणे वेळापत्रक बनवले होते. सुरुवातीचे एक दोन दिवस दिवसाच ती अभ्यास घ्यायची परंतु नंतर रात्रीचा अभ्यास घ्यायला सुरूवात केली. दिवसा शक्यतो ती एकटीच यायची परंतु रात्री मावशीबरोबर आईपण माझ्या रूममध्ये यायची आमचा अभ्यास होईपर्यंत माझ्या पलंगावर झोपायची. मग माझा अभ्यास झाला की मावशी व ती निघून जायची. दोन तीन दिवस रात्री आल्यानंतर आता आईला बाबा म्हणाले की, “अगं तू कशाला त्यांच्याबरोबर बसतेस? तुमच्या दोघींच्या गप्पांमुळे त्याचा अभ्यास थोडाच होणार आहे?” त्यानंतर आईने रात्रीचे येणे बंद केले. आता मावशी एकटीच यायला लागली व अभ्यासाची वेळ पण वाढवली. याआधी साधारण दहा वाजेपर्यंत आम्ही अभ्यास करायचो पण आता अकरा बारा वाजेपर्यंत अभ्यास चालायचा.
 
आता मला मावशीच्या वागण्यामध्ये काही बदल जाणवायला लागले होते. ती आधी साधेपणाने यायची परंतु आता काही दिवस रात्रीच्या वेळी केस विंचरून, तोंडाला पावडर लावून यायला लागली. आता तिची अभ्यास घेण्याची पद्धतही बदलू लागली होती. आधी ती मला प्रश्न सोडवायला द्यायची बाजूला जाऊन खुर्चीवर बसायची आणि काही अडचण आली तर येऊन मला समजाऊन सांगत असे. परंतु आता ती माझ्या समोरच बसू लागली. ती मला प्रश्न सोडवायला द्यायची माझ्या समोरच बसून रहायची. मी आपला अभ्यास करत बसायचो परंतु ती माझ्या पुढेच बसून रहायची व शांत न बसता सारखी हालचाल करायची. कधी मांडी घालायची तर कधी पाय पसरून बसायची तर कधी आपले केस सोडायची व त्यातून हात फिरवत रहायची. मला तिच्या वागण्यामध्ये संशय येऊ लागला होता. कदाचित ती आपल्यावर लाईन तर मारत नाही ना असे मला वाटायचे. पण नंतर वाटायचे की कशाला लाईन मारेल, तिने ठरविले तर माझ्यासारखे छपन्न जमा होतील तिच्याजवळ.
 
मावशीच्या हालचालींकडे मी मात्र काहीच लक्ष देत नव्हतो. मला त्याची गरजही नव्हती कारण आईसारखे रत्न मला मिळाले होते त्यामुळे तिच्यासमोर मावशीची काय बात? मी फक्त संधी शोधत होतो की कधी मावशी काम करायला जाते आणि आई माझ्याकडे येते याची.
 
माझ्या प्रमाणेच आईला पण मावशीच्या वागण्यातील बदल जाणवायला लागले होते. आता मावशी दररोज रात्री शृंगार करूनच माझ्या रूममध्ये येऊ लागली. मला थोडा अभ्यास द्यायची व इतर वेळी कसल्यातरी विचारांमध्ये मग्न असायची. एक दिवशी तर कमालच झाली होती. मावशीने मला काही गणिते सोडवायला दिली आणि माझ्यासमोर न बसता माझ्या शेजारीच उजव्या बाजूला बसली व केस मोकळे सोडले आणि गणिताचे पुस्तक चाळू लागली. ती एकदम जवळ बसलेली असल्यामुळे तिच्या केसांचा मोगऱ्याचा सुगंध व चेहऱ्यावरील पावडरचा व आपोआपच शरीराचा मंद सुगंध दरवळला होता. त्या दिवशी तिने फक्त गाऊनच घातला होता व त्यामुळे कदाचित आतून काहीही घातलेले नसावे. मावशीने मला एकदम अवघड गणिते सोडवायला दिलेली होती त्यामुळे मी तिला बऱ्याच वेळा शंका विचारणार हे कदाचित तिला माहित असावे म्हणूनच ती माझ्या शेजारीच बसली होती. अपेक्षेप्रमाणेच मला पहिलेच गणित आडले व तिला विचारले, “मावशी हे गणित जरा मला समजावून सांगशील का?”
 
त्यावर ती बोलली, “हा, हा, कोणते गणित?” असे बोलतच तिने लगेच माझ्या चेहऱ्यासमोर तिचे तोंड आणले व माझ्या हातातील वही पहायला लागली. तिचे डोके माझ्या चेहऱ्यासमोर आल्यामुळे तिचे सर्व मोकळे केस माझ्या चेहऱ्यावर पसरले व त्या केसांच्या सुगंधाने मी मंत्रमुग्ध झालो. मावशीच्या केसांची जादू माझ्यावर व्हायला लागली होती. परंतु काहीही झाले तरी आईच्या सर्व नगण्यच होते. कदाचित मला भुलवण्यासाठीच तीने आपले केस माझ्या तोंडाजवळ आणले असावेत. पण त्यानंतर तर मी अवाकच झालो. ज्यावेळी तिने माझ्या तोंडासमोर तिचे सुगंधी केस सोडले होते त्यावेळी मला पुढचे काहीही दिसत नव्हते व त्याचा फायदा घेऊन तिने आपला गाऊन माझ्या बाजूने पूर्णपणे वरती ओढला होता व आपला डावा पाय (माझ्या बाजूचा) पुढे लांबवला व उजवा पाय गुढग्यात वाकवून डाव्या गुढग्यावर टेकवला होता. अशा प्रकारे मावशीचा डाव पाय पुर्णपणे म्हणजे कमरेपासून बोटांपर्यंत पूर्ण उघडा झाला होता व उजवा पाय मांडीच्या खाली मोकळा होता. तिचा एक पाय पूर्णपणे नागडा व मला खेटूनच असल्यामुळे माझे लक्ष लगेच तिकडे गेले व मावशीची नागडी मांडी पाहून माझ्या छातीत धडधड व्हायला लागली. माझा हात नकळत तिच्या मांडीकडे जायला लागला परंतु लगेचच शुद्धीवर येऊन मी हात मागे घेतला. माझ्याकडून काही चाल होत नाही हे तिच्या लक्ष्यात आले असावे त्यामुळे थोडा वेळ वाट पाहून तिने माझी वही परत माझ्या हातात दिली व पाणी पिऊन येते असे म्हणाली. परंतु उठताना मात्र तिला जे करायचे होते ते तिने केलेच. माझ्यासमोर ती उठली. गाऊन वरती ओढलेला असल्यामुळे ती उठली होती तरी तीचा एक पाय पूर्ण नागडाच होता. नंतर तिच्या काय मनांत आले कोणास ठाऊक पण गाऊन वरतीच धरून ती माझ्याकडे ढुंगण करून परत खाली वाकली आणि पुस्तक राहिले असे म्हणत एक पुस्तक उचलले. परंतु ते पुस्तक उचलत असताना तिने एका हाताने आपला गाऊन तसाच कमरेच्या वरती धरून ठेवला होता त्यामुळे मला तिच्या दोन्ही नागड्या पायांचे मागच्या बाजूने पूर्णपणे दर्शन झाले होते त्याचप्रमाणे टुमूकदार ढुंगणसुद्धा चमकले होते. अपेक्षेप्रमाणे तिने आतमध्ये निकर घातलेली नव्हती त्यामुळे मावशीच्या पुच्चीचेही मला पुसटसे दर्शन झाले होते. ती थोडा वेळ तशीच उभी रहावी असे वाटत होते पण काय करणार तीने पुस्तक घेतले व लगेच बाहेर निघून गेली. पण कदाचित तिचा हेतु साध्य झाला होता. मला जे दाखवायचे होते ते तर मी पाहिले होते त्यामुळे जाताना मावशी किंचितशी गालातल्या गालात हसत होती.
 
माझी मात्र पुरती धांदल उडाली होती. मावशीच्या मनांत नक्की काय चालले होते हे कळेना. परंतु काहीतरी काळे बेरे तिच्या मनांत आहे हे मात्र नक्की होते. माझ्याकडून झवून घ्यायचा तर प्लॅन करत नसेल ना, अशी मला शंका येऊ लागली. कारण तसे नसेल तर मग माझ्या शेजारी बसून आपले उघडे पाय तसेच ढुंगण मला कशाला दाखवील? थोड्या वेळाने पाणी पिऊन ती परत रूममध्ये आली पण यावेळी मात्र जरा दूर बसली होती. मी कसा तरी तास भर अभ्यास केला व आता खूप झोप येत आहे असे म्हणालो आणि त्या दिवशीचा अभ्यास संपवला.

More Sexy Stories  காதல் என்பது விபத்து என்பார்கள்

क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.